ตัวชี้วัดย่อย : ดัชนีความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) (SOE64)